Płockie Laboratorium Kompetencji

Od kwietnia 2015 roku Akademickie Stowarzyszenie „Ambitni w Działaniu” realizuje projekt „Płockie Laboratorium Kompetencji”, który dotyczy badań kompetencji interpersonalnych wśród studentów kierunków technicznych płockich uczelni wyższych. Projekt wykorzystuje badania zawarte w pracy dyplomowej jednego z członków naszego stowarzyszenia Grzegorz Kobuszewskiego. Praca dyplomowa pt. „Kompetencje interpersonalne studentów kierunków technicznych płockich uczelni wyższych, a potrzeby współczesnego rynku pracy” zdobyła nagrodę I stopnia prezydenta miasta Płocka w X edycji konkursu Dyplom dla Płocka.

Obserwując ogólnopolski trend niewystarczającego poziomu kompetencji miękkich na rynku pracy oraz brak badań dotyczących tzw. luki kompetencyjnej w stosunku do oczekiwań pracodawców dla Płocka i subregionu płockiego uznaliśmy, że takie badania są nie tylko potrzebne, ale i niezbędne. Co więcej, jesteśmy przekonani, że realizacja naszego projektu przyczyni się do rozwoju lokalnej edukacji i nauki, pozwoli bowiem zidentyfikować skalę luki kompetencyjnej dla powiatu płockiego oraz podjąć działania (luka kompetencyjna w odniesieniu do wyników badań „Analiza kompetencji i kwalifikacji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy” przeprowadzonego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Amerykańską Izbę Handlu w Polsce oraz Ernst & Young, Warszawa 2012).

Jak wynika z badań kompetencje interpersonalne są kluczowe w realizacji zarówno celów osobistych jak i zawodowych, dlatego domyślnie realizacji projektu przyświeca wizja stworzenia uniwersalnego narzędzia, dzięki któremu:

  • studenci poznają poziom swoich poszczególnych kompetencji na tle średniego poziomu kompetencji swoich kolegów oraz oczekiwań rynku pracy,
  • uczelnie wyższe będą mogły planować, monitorować i ewaluować działania zwiększające poziom kompetencji swoich żaków, żeby zwiększyć ich szanse na rynku pracy,
  • pracodawcy będą mogli określać zapotrzebowanie na konkretne kompetencje osób aplikujących na dane stanowiska i/lub wysuwać oferty bezpośrednio do kandydatów.

Raport z pierwszego etapu projektu: Płockie-Laboratorium-Kompetencji-Raport-Końcowy-2016
Plik 2,5 Mb – prosimy uzbroić się w cierpliwość przy wczytywaniu 🙂

Planowane etapy

1. Rozszerzone badania + ewaluacja
Przeprowadzenie badania na próbie około 100 studentów z weryfikacją formularza ankietowego.

2. Opracowanie narzędzia
Stworzenie na potrzeby badań narzędzia posiadającego wiele funkcjonalności (baza danych, raportowanie, szablony ankiet).

3. Dystrybucja dla zainteresowanych uczelni
Uczelnie dostają narzędzie, dzięki któremu mogą sprawdzić potrzeby i oczekiwania studentów oraz dostosować dzięki niemu programy zajęć dodatkowych lub programy studiów. Student dostaje na tym poziomie feedback odnośnie poziomu własnych kompetencji na tle poziomu kompetencji swoich rówieśników oraz oczekiwań pracodawców w Polsce.

4. Rozszerzenie badania o oczekiwania pracodawców lokalnego rynku pracy
Opracowanie ankiety, dystrybucja wśród pracodawców + update narzędzia.

5. Rozszerzone badania
Rozszerzenie badania na całą populację studentów w Płocku – objęcie pomocą maksymalnie możliwej liczby studentów.

6. Platforma kompetencji
Utworzenie platformy, w której studenci i pracodawcy mogą składać i podejmować oferty pracy w oparciu o wyniki badania, które zostało przeprowadzone.

7. Ekspansja
Promowanie narzędzia w innych subregionach, miastach i uczelniach w Polsce.

8. Doskonalenie narzędzia
Ciągłe doskonalenie narzędzia, reagowanie na potrzeby użytkowników, bieżąca pomoc i ewaluacja.