Dokumenty i Polityka Prywatności

Prowadzenie Stowarzyszenia wiąże się z licznymi obowiązkami sprawozdawczymi i okresowym przygotowywaniem odpowiednich dokumentów. Ponadto pragniemy zachować maksymalną transparentność naszych działań, dlatego na Państwa prośbę możemy przesłać dokumenty związane z prowadzeniem naszej organizacji tj. Statut, Decyzję KRS, REGON czy NIP.

Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym “RODO”), Akademickie Stowarzyszenie „Ambitni w Działaniu” z siedzibą w  Płocku (dalej jako “Stowarzyszenie”), informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Stowarzyszenie.

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych dostosowane są do standardów wykonywania obowiązku ochrony danych.

 1. Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademickie Stowarzyszenie „Ambitni w Działaniu” z siedzibą w Płocku, przy ul. Bielska 57A, lok 203, 09-400 Płock, wpisane do Rejestru stowarzyszeń, NIP: 7743215227, REGON: 146615174, KRS: 0000456462.

 1. Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Stowarzyszenie wyznaczyło osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można skontaktować się poprzez e mail: biuro.ambitni@gmail.com

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane będą przetwarzane:

 1. a) w celu realizacji zadań związanych z realizowaniem celów statutowych Stowarzyszenia zarówno za Pani/Pana zgodą – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 a) RODO jak i na podstawie zawartych umów – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 b) RODO;
 2. b) dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 c) RODO;
 3. c) dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia art. 6 ust. 1 f) RODO;
 4. d) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia polegającego na ewentualnym ustaleniu i dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia art. 6 ust. 1 f) RODO.
 1. Komu przekazujemy Pani/Pana dane osobowe?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. a) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;
 2. b) podmioty, z którymi Stowarzyszenie współpracuje w celu wykonania umów o świadczenie usług np. współorganizator kolonii/półkolonii;
 3. c) podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi księgowe, usługi prawne, analityczne;
 4. d) operatorzy systemów płatności elektronicznej oraz banki w zakresie realizacji płatności;
 5. e) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 1. Czy będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe do państw trzecich, organizacji międzynarodowych lub poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Obecnie nie planujemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej lub poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, USA, Liechtenstein i Islandię).

 1. Na jaki okres czasu zbieramy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania usług świadczonych przez Stowarzyszenie z uwzględnieniem okresu trwałości projektu oraz 3-letniego okresu dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych.

 1. Jakie przysługują Pani/Panu uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługuje Pani/Panu:

7.1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii,

7.2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

7.3. prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać abyśmy je usunęli.

 1. Ograniczenia przetwarzania danych.

Może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodniony z Panią/Panem zadań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chce Pani/Pan abyśmy je usunęli, bo będą Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Sprzeciw z uwagi na szczególne sytuacje. Ma Pani/Pan także prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych, niż marketing bezpośredni, a także jeżeli przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Powinna Pani/Powinien Pan wtedy wykazać szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy wówczas przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są niezbędne wobec Pani/Pana praw lub też, że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Prawo do przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „csv” dane osobowe dotyczące Pani/Pana, które nam Pani/Pan dostarczyli na podstawie umowy lub zgody. Może nam Pani/Pan także zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Z tych praw może Pani/Pan skorzystać przesyłając wniosek na powyższy adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej: biuro.ambitni@gmail.com

 1. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych oraz konsekwencji ich nie podania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawarcia i wykonania jakichkolwiek czynności prowadzonych przez Stowarzyszenie, o których mowa w niniejszej Polityce.