Deklaracja Dostępności

Zapraszamy do obejrzenia filmu.

Wstęp
Akademickie Stowarzyszenie ,,Ambitni w Działaniu” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Akademickiego Stowarzyszenia ,,Ambitni w Działaniu”
www.ambitni.org.pl i jest dostępne pod adresem: https://ambitni.org.pl/deklaracja-dostepnosci/

Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się
z informacjami dotyczącymi dostępności Akademickiego Stowarzyszenia „Ambitni w Działaniu”.

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 20 września 2020 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 13 lipca 2023 r.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz sukcesywnie dostosowywana zarówno do obowiązujących przepisów, jak i poprawienia komfortu użytkowania wszystkich naszych użytkowników.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie zaktualizowano dnia: 13 lipca 2023 r.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karol Krajewski, e-mail: biuro.ambitni@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 502 984 568. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Akademickie Stowarzyszenie ,,Ambitni w Działaniu” powinno zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Akademickie Stowarzyszenie ,,Ambitni w Działaniu” niezwłocznie informuje o tym
wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Akademickie Stowarzyszenie ,,Ambitni w Działaniu” może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Biuro Akademickiego Stowarzyszenia ,,Ambitni w Działaniu” mieści się w budynku, częściowo przystosowanym do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Obiekt usytuowany jest w Płocku przy ul. Czwartaków 18B/8.

Spotkania z osobami zainteresowanymi działalnością Akademickiego Stowarzyszenia ,,Ambitni w Działaniu” odbywają się poza biurem, w miejscach ogólnodostępnych, zaś w przypadku osób niepełnosprawnych – w miejscach do tego przystosowanych.

Biuro Akademickiego Stowarzyszenia ,,Ambitni w Działaniu” na prośbę zainteresowanego zapewni tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Osoby niesłyszące mogą kontaktować się z biurem poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro.ambitni@gmail.com lub wiadomości sms na numer telefonu 502 984 568.